اخبار گروه

آخرین به روز رسانی چهارشنبه, 23 فروردين 1396 05:42

بازدید وزیر بهداشت از گروه بیماری های مغز و اعصاب و افتتاح بخش پشتیبانی در سال 1394

بازدید هیئت ریئسه دانشکده از گروه بیماری های اعصاب در بهمن ماه 1394

کسب رتبه دوم بورد تخصصی بیماری های اعصاب در سال 1394 توسط خانم دکتر زمرشیدی

انتـــخاب دکـــتر عـــلی شـــعیبی به عنـــوان دومین عضو هیئت علمی برتر و مدیر EDOبرتر  در ششمین جشنواره شهید مطهری

انتخاب گروه مغز و اعصاب بعنوان گروه برتر در لاگ کار آموزی درششمین جشنواره شهید مطهری1392

 انتخاب دکتر پیام ساسان نژاد به عنوان عضو هیئت علمی برتر در آموزش درمانگاهی و تقدیر از ایشان  در ششمین جشنواره شهید مطهری1392

بازدید هیئت بورد وزارتخانه جهت تایید مجدد دوره دستیاری گروه مغز واعصاب

کسب عنوان کتاب برتر سال توسط اعضای هیئت علمی گروه مغز و اعصاب جناب آقای دکتر آذرپژوه به دلیل کتاب سکته مغزی