معاون پژوهشی

  نام و نام خانوادگی: دکتر فریبا زمرشیدی
 
  تحصيلات:

تخصص بیماریهای مغز و اعصاب

 
  سمت/ رتبه:  استادیار  
  تلفن:  05138429828  
  پست الكترونيكي:  ZemorshidiF[at]mums.ac.ir  
   رزمه :

 فرم مشخصات علمي آموزشي (C.V)

 
  آدرس محل كار:

مشهد، بیمارستان قائم، بخش نورولوژی